Escola

Què és un col·legi i quines funcions té? Són tots els centres iguals?

Com hem d'escollir un centre educatiu per als nostres fills?

Aquestes són preguntes freqüents entre els pares i mares a la nostra societat. Cal no ser simplista a l’hora de respondre aquestes qüestions. Els nois i noies han de passar unes 6 hores diàries, 5 dies per setmana, unes 35 setmanes a l’any, al llarg d’uns 15 anys, al col·legi escollit.

En total romandran a les aules unes 15.750 hores al llarg de la seva vida. A més a més, el seu futur, la seva capacitació competencial (coneixements, maduresa, responsabilitat, valors, etc.), en una paraula, EDUCACIÓ, depèn, juntament amb l’aportació i dedicació de la família, d’aquesta decisió.

Veient la importància d’aquestes premisses, criteris com la proximitat o la comoditat haurien de ser poc rellevants. Des que neixen els fills, passem com a pares, a tenir la responsabilitat màxima i irrenunciable de la seva formació i benestar. És, però, la responsabilitat més bonica i satisfactòria del món. Volem compartir amb vosaltres aquest preuat regal.

Sigueu benvinguts al nostre centre educatiu!

Stéphane García

Director

Projecte Educatiu

Què poden esperar del Col·legi Santo Ángel les famílies que ens confien els seus fills/es?

Les famílies trien els centres educatius en funció de diversos factors: hi ha qui busca proximitat per afavorir la logística familiar; altres prioritzen les instal·lacions i/o les activitats extraescolars; potser l’ús d’un o diversos idiomes estrangers, fins i tot hi ha qui busca una escola elitista pensant que així garanteix els futurs contactes laborals que poden establir els seus fills. Opinions diverses i variades totes elles vàlides i respectables.

En la nostra opinió és el Projecte Educatiu d’un col·legi el principal indicador a l’hora de considerar-lo com la millor alternativa per a alguna cosa tan transcendental com és l’educació i la formació dels nostres fills/es per afrontar la seva vida adulta amb la millor preparació possible.

 

Què és el Projecte Educatiu d’un centre escolar?

És el compendi dels principis fonamentals que constitueixen l’esquelet del seu quefer docent, és a dir, aquells trets fonamentals que li són propis i el diferencien d’altres opcions existents en l’oferta educativa del nostre entorn.

Quins són aquests principis en el cas del Col·legi Santo Ángel?

Us els exposem a continuació de manera breu i senzilla:

1

Centre educatiu de titularitat privada.

Concertat per la Generalitat de Catalunya en els nivells educatius d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat.

2

Som una institució laica

que respecta totes les religions i reserva el conjunt de creences religioses per a l’entorn familiar.

3

Realitzem la nostra tasca

d’educadors amb absolut respecte a la igualtat de totes les persones, independentment del sexe, la religió, el color de la pell o qualsevol altre aspecte cultural, social o econòmic.

4

El nucli del col·legi és el nen/a

En la nostra institució educativa considerem que el principi i el final de tota la nostra tasca pedagògica gira entorn de l’alumne/a. El nucli del col·legi és el nen/a. Podria semblar obvi, però us podem garantir que no ho és tant. Totes les decisions que es prenen des de la Direcció i el Claustre de Santo Ángel busquen, indefectiblement, el millor per als nostres alumnes.

5

Educació i Respecte

Valorem l’Educació i el Respecte per sobre de qualsevol altre aspecte de la vida escolar. Abans de ser persones amb cultura han de ser persones amb valors ètics i cívics que contribueixin a fer de la nostra societat un lloc millor.

6

Diferència com un valor

Seguim parlant de respecte, a Santo Ángel ens preocupem per aconseguir que els nostres nois/es vegin la Diferència com un valor que ens enriqueix i que forma part d’un món dispar. Tots/es som diferents i sobre la base de les nostres diferències hem de ser tractats i atesos. Desenvolupem un projecte propi de Mediació i Tutoria entre iguals i apliquem una política de “Tolerància Zero” enfront de l’Assetjament o Bullying escolar.

7

Educació Emocional

L’Educació Emocional constitueix un dels pilars fonamentals i transversals del nostre Projecte Educatiu en totes les etapes. A Santo Ángel aquest projecte l’anomenem “Em conec?” i es basa en tres aspectes:

a) Que els nens/es aprenguin a identificar i posar nom a les seves emocions.
b) Que aprenguin a fer una bona gestió i regulació d’aquestes, no a reprimir-les.
c) Que aprenguin Habilitats Socials per poder gestionar saludablement les seves interrelacions amb tercers.

8

Ioga i Mindfulness

De la mà de l’anterior punt i com a eina per millorar “la nostra salut emocional”, els nostres alumnes realitzen activitats de Ioga a Educació Infantil i sessions periòdiques de Mindfulness (Atenció plena) en tots els cursos fins a 2n de Batxillerat.

9

Neurodidàctica

Des de fa uns cursos, a Santo Ángel hem introduït en el nostre sistema pedagògic la Neurodidàctica o Neuroeducació. La nostra metodologia a les aules respon a la pregunta: Com aprèn el nostre cervell? Entenem que és fonamental per a la praxi de qualsevol docent poder respondre aquesta qüestió.

10

Les Llengües

Respecte al tractament que donem, com a centre educatiu, a les llengües en general, pensem que l’Escola ha de transmetre valors democràtics, mai ideologies. La llengua és, abans de res i sobretot, una eina de comunicació. Treballem per aconseguir que els nostres alumnes siguin trilingües (Castellà, Català i Anglès). Per a això l’ideal seria impartir un 33% del currículum en cadascuna de les tres llengües. La nostra realitat no s’ajusta exactament a aquesta combinació percentual, però utilitzem l’Anglès com a llengua vehicular en assignatures la càrrega curricular de les quals no és excessivament densa i/o complexa. En el nostre cas parlem de les assignatures de: Visual i Plàstica, Educació Física i Programació (des d’Educació Infantil fins a 4t d’ESO). Oferint a més una 4a llengua (Francès) en els quatre cursos de l’ESO com a assignatura optativa.

11

Intel·ligència Lingüísticoverbal

En relació amb el punt anterior i seguint amb la intel·ligència Lingüísticoverbal, hi ha dues competències que resulten absolutament fonamentals per al desenvolupament adult dels nostres estudiants: l’Expressió Oral (Capacitat per parlar en públic) i la Comprensió Lectora (difícilment podran aprendre si no entenen el que llegeixen). Mitjançant els nostres projectes propis “L’art de la paraula” i “Ara ho entenc”, desenvolupem totes dues competències.

Ensenyem als nostres nens/es a parlar enfront dels companys/es des dels 2-3 anys perquè arribin a l’adolescència havent perdut la por escènica a parlar en públic. Per a aconseguir aquests objectius fem servir eines com: teatre, exposicions orals, debats…

12

Competències

Donem una gran rellevància a la feina i desenvolupament de diverses Competències (conjunt de destreses que capaciten els alumnes per afrontar els diferents reptes que els plantejarà la seva vida adulta). El desenvolupament de la seva Autonomia Personal, el foment de la seva Creativitat, facilitar el seu Pensament Crític i Reflexiu, així com Treballar en Equip constitueixen competències que considerem imprescindibles per al seu desenvolupament vital.

13

Metodologies d'Aula

És a dir, com impartim classe dia a dia? La nostra experiència en el procés d’innovació pedagògica que fa diversos anys que estem implementant a les nostres aules, ens indica que hem de combinar diferents maneres d’ensenyar perquè els alumnes surtin reforçats d’aquest procés d’ensenyament-aprenentatge. Sota els preceptes de la Neurodidàctica (que recolza científicament els processos que funcionen) i de la mà de l’Educació Emocional com a eix vertebrador, treballem diferents pedagogies àgils com són: Classes Expositives (en justa mesura i amb temps d’atenció delimitats a les capacitats de cada edat), Treball Cooperatiu, Classe Invertida o Flipped Classroom, Treball per Projectes, Ludificació, Learning by Doing.

14

Valors i Hàbits Saludables

Finalment, fomentem en els nois i noies diferents valors i hàbits saludables com són: l’Ecologia i la cura del medi ambient, la importància de l’Activitat Física, una Alimentació variada i equilibrada, les hores de Son, les principals Habilitats Socials: Empatia, Assertivitat, Resiliència, Responsabilitat, Perseverança, Esforç, Prudència, etc.

Esperem i desitgem que l’anteriorment exposat us permeti conèixer millor la nostra institució educativa. Recordeu la importància transcendental que la Família i l’Escola anem de la mà en el camí que transiten els nois i noies fins a la seva edat adulta. El més important per a nosaltres són els vostre fills/es, els nostres alumnes/es.

Carta de

Compromís Educatiu

La carta de compromís educatiu és un document que signen les famílies quan es matriculen i/o en els canvis de Cicle i té com a finalitat potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre els centres i les famílies. 

Compromisos

Per part del Centre

1. Coeducar, juntament amb els pares, el vostre/a fill/a en el marc dels principis democràtics de convivència i els drets i llibertats fonamentals, tot fomentant valors com l’honestedat, la responsabilitat, el respecte i l’esforç.

2. Dirigir-se de manera respectuosa tant als pares i mares, com als alumnes.

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família, en el marc dels principis i valors democràtics, la legalitat vigent i les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC).

4. Escoltar i respectar el vostre/a fill/a, i protegir-lo contra tota agressió física, emocional o moral.

5. Ensenyar i formar acadèmicament el vostre/a fill/a, seguint els criteris metodològics del centre i el marc curricular establert pel Departament d’Educació.

6. Exigir al vostre/a fill/a que compleixi amb les seves obligacions, en concordança a la seva edat, per tal que creixi com una persona educada, formada i responsable.

7. Mantenir comunicació regular per informar-vos de l’evolució acadèmica i personal del vostre/a fill/a.

8. Informar-vos del Projecte Educatiu del centre i dels criteris d’avaluació.

9. Comunicar-vos diàriament les absències i les incidències que es produeixin.

10. Informar-vos de les activitats que es desenvolupin en horari escolar i extraescolar.

11. Atendre en un termini raonable les peticions de reunió o entrevista amb vosaltres.

12. Oferir-vos assessorament en l’adopció de criteris i mesures que afavoreixin l’evolució del rendiment escolar del vostre/a fill/a.

Compromisos

Per part de la Família

1. Conèixer i respectar els Principis Pedagògics i les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) del Col·legi Santo Ángel.

2. Educar els nostres fills/es en l’assumpció de drets i deures.

3. Dirigir-nos de manera respectuosa a qualsevol membre de la Comunitat Educativa.

4. Reconèixer l’autoritat dels professors del Col·legi i recolzar la seva feina sense desautoritzar-los davant dels nostres fills/es.

5. Garantir els hàbits d’higiene personal, d’ordre i bon ús dels materials i les instal·lacions del centre, així com la puntualitat i l’assistència habitual a classe dels nostres fills/es.

6. Educar els nostres fills/es en el deure de l’estudi. Això comporta: ajudar-los en l’organització del seu temps, proporcionar-los les millors condicions possibles per fer les seves tasques escolars i supervisar-los en la preparació dels materials necessaris per a les seves activitats.

7. Inculcar valors com el respecte, l’esforç, el treball i la responsabilitat als nostres fills/es.

8. Instar els nostres fills/es a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten a la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

9. Assistir a les reunions de pares d’inici de curs i a les convocatòries per part del centre.

10. Consultar habitualment el web del centre i el Servei Telemàtic de Tutoria (STT) per tal d’estar assabentat/da del dia a dia del Col·legi, així com de la marxa acadèmica dels nostres fills/es.

11. Comunicar al centre les informacions rellevants que puguin incidir en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels nostres fills/es.

12. Adreçar-se directament al centre per contrastar discrepàncies, incidències o suggeriments en relació amb les activitats educatives i la formació dels nostres fills/es.

13. Sufragar les quotes per a les activitats complementàries, extraescolars i per als serveis escolars que proporciona el centre i de les quals facin ús els nostres fills/es.

14. Informar els nostres fills/es del contingut d’aquesta Carta de Compromís Educatiu.

15. En resum, assumir el compromís d’implicar-nos en l’educació dels nostres fills/es.

L’actualització d’aquesta Carta de Compromís Educatiu es realitzarà a l’inici de cada etapa educativa, d’acord amb el que disposa l’article 7.5 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia dels Centres Educatius.

Pla de Convivència Escolar

Santo Angel és una institució educativa que aposta fermament per la integració de l’Educació Emocional a la nostra metodologia d’escola. Per aquest motiu hem redactat aquest important document que ha de regular la convivència escolar en sentit constructiu. És una recopilació de consells i recomanacions, que procura fugir del clàssic redactat de prohibició expressa.

Equipaments

 • Aula d’Informàtica amb pantalles planes, xarxa i fibra òptica.
 • Tres carretons mòbils de portàtils que permeten convertir qualsevol espai en aula d’informàtica.
 • Dos carretons mòbils d'iPads.
 • Aula de Tecnologia per a l’ESO i el Batxillerat amb Pissarra Digital Interactiva (PDI).
 • Dues Aules Polivalents d’Educació Primària amb Pissarra Digital Interactiva.
 • Aula Polivalent d’Educació Infantil – Petit Univers.
 • Minipistes Esportives, Terrasses i Jardinet per a E. Infantil.
 • Patis, Pistes Esportives, Terrasses per a l’esport i l’esbarjo.
 • Gimnàs – Vestidors per a l’Educació Física i la Psicomotricitat.
 • Sala d’Actes – Teatre per a reunions, conferències, events i representacions.
 • Menjador – Cafeteria, amb cuina pròpia. Servei a càrrec d'Scolarest.
 • Pissarres Digitals Interactives a totes les aules de l’escola des d'I3 fins a Batxillerat.
 • Aules de Música i Aula de Visual i Plàstica amb Pissarra Digital Interactiva.
 • Laboratori de Ciències i Biologia i Laboratori de Física i Química amb PDI.
 • Tutories i Seminaris per a cada nivell educatiu.
 • Biblioteca d’Aula, Biblioteca de Primària i Biblioteca del Centre.
 • Aula d’Anglès per a l’Educació Infantil amb PDI.
 • Aules de suport i desdoblaments per als diferents nivells educatius.

Òrgans Col·legiats

L’Equip Directiu i l’Equip Consultiu són els òrgans de participació en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius, intervé en l’elaboració i modificació del projecte educatiu i aprova els aspectes pedagògics dels documents de gestió del centre, en especial del projecte educatiu i les seves actualitzacions.

El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

Pots consultar aquí qui els formen en aquest curs:

Equip Directiu
Equip CONSULTIU
Consell Escolar
Director Stéphane García
Administrador – Gerent Patxi García
Cap d’Estudis d’E. Infantil i Cicle Inicial i Cicle Mitjà d’E. Primària Judith Casamitjana
Cap d’Estudis de Cicle Superior d’E. Primària i ESO Mónica Ramírez
Cap d’Estudis de Batxillerat Meritxell Majó
Coordinadora d’Educació Infantil Marta Navarrete
Coordinadora del Cicle Inicial d’E. Primària Mónica García
Coordinadora de Cicle Mitjà d’E. Primària Isabel García
Coordinadora del Cicle Superior d’E. Primària Xènia Jorba
Coordinadora de 1r i 2n d’ESO Ángela Cecilia
Coordinadora de 3r i 4t d’ESO Xavi Sigüenza
Cap de Departament de Llengües Meritxell Majó
Cap de Departament de Matemàtiques Sonia Tarancón
Cap de Departament d’Anglès Aida Sánchez
Cap de Departament de Ciències i Tecnologia Oriol Ramírez
Coordinador del Projecte d’Escacs i del Projecte de Robòtica Eduardo Luque
Director i President del CE Stéphane García
Representant de la Titularitat del centre Mónica Ramírez
Representant de la Titularitat del centre Judith Casamitjana
Representant de la Titularitat del centre Patxi García
Representant del Professors Ma Rosa Moreno
Representant del Professors Marta Beltrán
Representant del Professors Neus Rivero
Representant del Professors Cristina Carbajales
Representant del Pares i Mares Óscar Cecilia
Representant del Pares i Mares Laura Benítez
Representant del Pares i Mares Raúl Calle
Representant del Pares i Mares Silvia Santamaría
Representant dels Alumnes Laura Flores
Representant dels Alumnes Ricardo Navarro
Representant PAS Albert Soulere

Vols reunir-te amb el Director?

Posa't en contacte amb nosaltres i concertarem una entrevista personalitzada.

Escola Concertada

Les quatre patronals d’escoles concertades de Catalunya, juntament amb les Federacions d’AMPA’s de les escoles concertades, s’han unit per reivindicar la seva tasca social i pedagògica i posar en valor el model educatiu que representen.

L’escola concertada acull més del 30% de l’alumnat de Catalunya, amb 366.000 alumnes, 20.000 docents i més de 700 centres educatius. Des dels nostres centres fem de la pluralitat el principal valor vertebrador de l’educació i a dia d’avui no es podria entendre el sistema educatiu català sense l’escola concertada i la heterogeneïtat d’actors que la conformen. El nostre és un servei d’interès públic que enriqueix l’educació i ha contribuït a construir una societat més equitativa, diversa, solidària i innovadora.

Des del COL·LEGI SANTO ANGEL us animem a que consulteu la web escolaconcertada.org on podreu estar al dia de les novetats. A més, al Twitter de la campanya trobareu els darrers articles que han sortit als mitjans.