Etapes

Educació Infantil

I1 i I2 (A i B) - No concertat
I3, I4 i I5 (A, B i C) - Concertat
Horari: 9h a 13h i 15h a 17h

L’educació infantil constitueix la 1a etapa educativa que reconeix el nostre sistema educatiu. Té caràcter voluntari i atén a nenes i nens des del naixement fins als sis anys.
Aquesta etapa s’ordena en dos cicles:
El primer comprèn des del naixement fins als dos anys (Io, I1 i I2). El segon va dels tres als cinc anys (I3, I4 i I5).
Aquesta etapa educativa té com a finalitat contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels nens. Com ja sabeu, la nostra escola comença l’escolarització a partir d’I2.

Objectius

Assolir progressivament els diferents objectius treballats al llarg del curs en les diferents àrees.

Desenvolupar una autonomia progressiva en les seves activitats habituals, adquirint seguretat afectiva i emocional tot desenvolupant les seves capacitats d’iniciativa i confiança en si mateix.

Conèixer el seu propi cos i el dels altres, les seves possibilitats d’acció, formar-se una imatge positiva de si mateix i aprendre a respectar les diferències amb els iguals.

Utilitzar el llenguatge oral de forma ajustada a les diferents situacions de comunicació per a comprendre i ser comprés pels altres, avançar en la construcció de significats i l’adquisició de vocabulari.

Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social amb actitud de curiositat i cura tot identificant les característiques, propietats i possibles relacions que s’estableixen entre ells.

Relacionar-se amb els adults i amb els iguals en un àmbit cada vegada més ampli i adquirir progressivament pautes elementals de convivència i relació social responent als sentiments d’afecte, respectant la persitat i desenvolupant actituds d’ajuda i col·laboració, així com exercitar-se en la resolució pacífica de conflictes.

És molt positiu per al desenvolupament del vostre/a fill/a que treballeu a casa aquests objectius. D’això se’n diu estimulació primerenca i influencia molt en l’aprenentatge posterior de l’infant.

Metodologia

A l’Educació Infantil, com a la resta de l’escola, seguim una metodologia basada en la combinació de perses formes d’ensenyament-aprenentatge, essent una de les principals la potenciació i ús de les 9 Intel·ligències Múltiples (IM).

Utilitzem una metodologia activa basada en la observació, l’experimentació i el descobriment respectant la iniciativa de cada nen/a i oferint-li viure i sentir aquells conceptes que estem treballant, potenciant la seva creativitat, expressant els seus interessos i motivacions, descobrint resultats i relacions, etc.

Les tasques proposades al llarg de l’Educació Infantil tenen un sentit clar per als nens que li permetin establir relacions entre les seves experiències prèvies i els nous aprenentatges. És imprescindible aconseguir un clima de seguretat i confiança a l’aula i una relació afectiva entre les diferents mestres i els alumnes.

Desenvolupem diferents projectes que engloben les diferents àrees i comporten tant tasques inpiduals com treball cooperatiu. Les mestres organitzen les activitats de cada projecte donant l’opció al nen de fer propostes i ensenyant a valorar l’error com a mitjà d’aprenentatge per descobrir coses noves.

Les aules estan organitzades per racons, uns són fixes per a tot l’any i d’altres varien segons la unitat didàctica que estem treballant. Els racons giren a l’entorn de temàtiques atractives que desperten l’interès i motivació dels nens, tot reforçant els diferents aprenentatges mitjançant el joc. Aquests ofereixen als nens treballar amb autonomia i potenciar hàbits de sociabilització i ordre.

En l’educació hi ha tres pilars fonamentals: els nens, els professors i els pares. Fem participar a les famílies en els diferents aprenentatges informant dels esdeveniments que tindran lloc, demanant la col·laboració en determinades activitats i mostrant els resultats mitjançant exposicions i notícies en el nostre web i en els passadissos de l’escola.

L’atenció i seguiment dels alumnes a l’Educació Infantil és molt inpidualitzat, tenint en compte les diferències inpiduals i entenent que cada nen/a ha d’evolucionar al seu propi ritme i observant que cada nen/a pot tenir diferents necessitats segons les tasques i/o aprenentatges.

Oferim als nens l’ús de l’ordinador i la Pissarra Digital Interactiva (PDI) com a eina de treball segons l’activitat i en les diferents àrees treballant així la Informàtica a la vegada que reforcen els diferents continguts i objectius.

Introduïm l’assignatura d’anglès impartida per una especialista des de P2. La intenció no és obtenir resultats immediats, sinó donar l’oportunitat als nens d’interioritzar sons i paraules des de l’Educació Infantil escoltant a la professora parlar sempre en anglès i descobrint cançons i vocabulari que anirà ampliant curs rere curs.

Introduïm l’anglès en altres assignatures com la psicomotricitat en la que reforçaran el vocabulari treballat a les hores d’anglès.

Treballem la psicomotricitat en el gimnàs de l’escola un cop a la setmana. En aquesta àrea coneixen el seu propi cos, descobreixen les seves possibilitats, potencien la coordinació, el ritme, treballen la respiració i la relaxació reforçant, sempre, una sèrie d’actituds i valors com la cooperació, col·laboració i participació.

Educació Primària

Cicle Inicial: 1r i 2n (A, B i C) - Concertat
Cicle Mitjà: 3r i 4t (A, B i C) - Concertat
Cicle Superior: 5è i 6è (A, B i C) - Concertat
Horari: De 8:45h a 12:45h i 14:45h a 16:45h

L’educació primària constitueix la 2a etapa educativa que reconeix el nostre sistema educatiu. Comença als 6 anys i acaba als 12. Està dividida en tres cicles: Cicle Inicial que inclou 1r i 2n de Primària. Cicle Mitjà que inclou 3r i 4t de Primària. Cicle Superior que inclou 5è i 6è de Primària.
Un total de 6 cursos que són la porta d’entrada a l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).
En aquesta etapa educativa es va treballant amb els nens per anar passant del guiatge quasi absolut del mestre fins a una certa independència de l’alumne.
Encara és una etapa on la prioritat és la adquisició d’hàbits que el vagin preparant per les etapes posteriors, on l’adquisició de coneixements guanyarà un per important en la vida acadèmica dels alumnes.

Objectius

Objectius referents a l’adquisició d’hàbits:
Desenvolupar hàbits fonamentals per a la convivència en societat, com ara: respectar, compartir, col·laborar, dialogar, tolerar, escoltar.
Promoure l’equitat entre les persones i fugir de qualsevol tipus de marginació respecte dels altres per aconseguir una integració de tothom en una societat plural.
Adquisició d’hàbits essencials per a l’aprenentatge com ara: el treball, l’esforç, la responsabilitat, l’ordre, l’estudi, el gust per la lectura, la disciplina.
Fomentar els hàbits d’higiene i salut com la importància de la dutxa diària, raspallar-se les dents tres vegades al dia, la importància de l’esmorzar, la dieta equilibrada.
Hàbits de protecció del medi ambient com ara el reciclatge i la importància de cuidar la natura i els animals.
En resumides comptes: Educació en Valors.
Objectius referents a l’adquisició de les Competències Bàsiques:
Desenvolupar la comprensió lectora i comprensió oral, tant en castellà com en català.
Desenvolupar l’expressió escrita i oral, tant en castellà com en català.
Els alumnes han d’acabar sent absolutament bilingües respecte del castellà i el català.
Aconseguir un bon aprenentatge de l’anglès, tant oral com escrit.
Desenvolupar el càlcul mental i la resolució de problemes.
Saber aplicar els coneixements i aprenentatges a situacions de la vida quotidiana.
Aprendre a aprendre. Aprenentatge autònom.
Adquirir coneixements sòlids del medi natural i social.
Desenvolupar coneixements i habilitats, físiques, manuals, artístiques i musicals.
Adquirir un domini sòlid de les noves tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació (TAC).

Metodologia

A l’Educació Primària seguim una metodologia basada en les Intel·ligències Múltiples. Pretenem oferir al nen/a l’oportunitat de desenvolupar i potenciar les 9 intel·ligències. És una metodologia activa basada en la observació, l’experimentació i el descobriment, respectant la iniciativa de cada nen/a i oferint-li viure i sentir aquells conceptes que estem treballant, potenciant la seva creativitat, expressant els seus interessos i motivacions, descobrint resultats i relacions, etc.

Les tasques proposades al llarg de l’Educació Primària tenen un sentit clar per al nen, li han de permetre establir relacions entre les seves experiències prèvies i els nous aprenentatges.

És imprescindible aconseguir un clima de seguretat i confiança a l’aula i una relació afectiva entre els diferents professors i els alumnes.

Al llarg del curs, desenvolupem diferents projectes que engloben les diferents àrees i comporten tant tasques individuals com treball cooperatiu. Els claustre de professors organitza les activitats de cada projecte donant l’opció al nen de fer propostes i ensenyant a valorar l’error com un mitjà d’aprenentatge per descobrir coses noves.

Les aules estan guarnides amb murals i estímuls que varien segons la unitat didàctica que estem treballant, aquests són de temàtiques atractives que desperten l’interès i la motivació del nen tot reforçant els diferents aprenentatges.

En la nostra metodologia establim tres pilars fonamental: el nen, els professors i els pares.

Fem participar a les famílies en els diferents aprenentatges informant dels esdeveniments que tindran lloc pròximament, demanant la col·laboració en determinades activitats i mostrant els resultats mitjançant exposicions i noticies en el nostre web i en els passadissos de l’escola.

L’atenció i seguiment dels alumnes a l’Educació Primària és molt individualitzat, tenint en compte les diferències individuals, entenent que cada nen ha d’evolucionar al seu propi ritme i observant que cada nen pot tenir diferents necessitats segons les àrees i/o aprenentatges concrets.

Oferim al nen l’ús de l’ordinador i la Pissarra Digital Interactiva (PDI) com a eina de treball segons l’activitat i en les diferents àrees treballant així la Informàtica a la vegada que es reforcen els diferents continguts i objectius.

Donem molta importància a l’Anglès oferint als nostres alumnes dues hores d’aquesta assignatura a la setmana amb un/una professor/a que parla sempre en anglès amb ells.

Introduïm l’Anglès en altres assignatures com l’Educació Física i la Plàstica en la que es reforçarà el vocabulari treballat a les hores d’Anglès.

Impartim l’Educació Física en el gimnàs de l’escola, on disposem d’una amplia varietat de materials adequats a totes les edats. En aquesta àrea aprenen a conèixer el seu propi cos, descobreixen les seves possibilitats, potencien la coordinació, el ritme, treballen la respiració i relaxació reforçant, sempre, una sèrie d’actituds i valors com la cooperació, col·laboració i participació.

Avaluació

A l’Educació Primària seguim una metodologia basada en les Intel·ligències Múltiples. Pretenem oferir al nen/a l’oportunitat de desenvolupar i potenciar les 9 intel·ligències. És una metodologia activa basada en la observació, l’experimentació i el descobriment, respectant la iniciativa de cada nen/a i oferint-li viure i sentir aquells conceptes que estem treballant, potenciant la seva creativitat, expressant els seus interessos i motivacions, descobrint resultats i relacions, etc.

Les tasques proposades al llarg de l’Educació Primària tenen un sentit clar per al nen, li han de permetre establir relacions entre les seves experiències prèvies i els nous aprenentatges.

És imprescindible aconseguir un clima de seguretat i confiança a l’aula i una relació afectiva entre els diferents professors i els alumnes.

Al llarg del curs, desenvolupem diferents projectes que engloben les diferents àrees i comporten tant tasques individuals com treball cooperatiu. Els claustre de professors organitza les activitats de cada projecte donant l’opció al nen de fer propostes i ensenyant a valorar l’error com un mitjà d’aprenentatge per descobrir coses noves.

Les aules estan guarnides amb murals i estímuls que varien segons la unitat didàctica que estem treballant, aquests són de temàtiques atractives que desperten l’interès i la motivació del nen tot reforçant els diferents aprenentatges.

En la nostra metodologia establim tres pilars fonamental: el nen, els professors i els pares.

Fem participar a les famílies en els diferents aprenentatges informant dels esdeveniments que tindran lloc pròximament, demanant la col·laboració en determinades activitats i mostrant els resultats mitjançant exposicions i noticies en el nostre web i en els passadissos de l’escola.

L’atenció i seguiment dels alumnes a l’Educació Primària és molt individualitzat, tenint en compte les diferències individuals, entenent que cada nen ha d’evolucionar al seu propi ritme i observant que cada nen pot tenir diferents necessitats segons les àrees i/o aprenentatges concrets.

Oferim al nen l’ús de l’ordinador i la Pissarra Digital Interactiva (PDI) com a eina de treball segons l’activitat i en les diferents àrees treballant així la Informàtica a la vegada que es reforcen els diferents continguts i objectius.

Donem molta importància a l’Anglès oferint als nostres alumnes dues hores d’aquesta assignatura a la setmana amb un/una professor/a que parla sempre en anglès amb ells.

Introduïm l’Anglès en altres assignatures com l’Educació Física i la Plàstica en la que es reforçarà el vocabulari treballat a les hores d’Anglès.

Impartim l’Educació Física en el gimnàs de l’escola, on disposem d’una amplia varietat de materials adequats a totes les edats. En aquesta àrea aprenen a conèixer el seu propi cos, descobreixen les seves possibilitats, potencien la coordinació, el ritme, treballen la respiració i relaxació reforçant, sempre, una sèrie d’actituds i valors com la cooperació, col·laboració i participació.

ESO

1r, 2n, 3r i 4t (A, B i C) - Concertat
Horari:
1r d'ESO: De 9h a 13:30h i 15h a 17h. Dimarts i dijous a les 8h.
2n, 3r i 4t d'ESO: De 8h a 13:30h i 15h a 17h. Un dia entren a les 9h. Divendres tarda lliure.

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) constitueix el tret de sortida a la Secundària; és un canvi important en la vida escolar dels alumnes.

L’ESO va dels 12 als 16 anys; en total, 4 cursos: 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO. Té la seva continuïtat natural en el Batxillerat o en els Cicles Formatius de Grau Mitjà.

En aquesta etapa, cada vegada guanya més pes l’adquisició de coneixements i s’ha d’anar fomentant mica en mica la independència i la responsabilitat dels alumnes en el seus aprenentatges.

És una etapa molt transcendent degut als canvis físics, hormonals i psicològics que es produeixen al llarg d’aquests quatre cursos.

1r d’ESO representa una canvi important respecte a la Primària: l’estudi i l’adquisició de coneixements s’incrementa i la independència de l’alumne/a comença a ser un punt important en el seu aprenentatge.

2n i 3r d’ESO són cursos de consolidació d’aquests hàbits d’estudi amb un increment progressiu de la complexitat en l’estudi.

4t d’ESO és un curs on la maduresa i el compromís vers la feina són primordials. El claustre se’l planteja com un preludi del Batxillerat o CFGM. La preparació per al seu futur serà la nostra prioritat.

Les matèries poden ser de tres tipus: comunes, optatives i Treball de Síntesi (Projecte de Recerca a 4t d’ESO).

En cadascun dels tres primers cursos de l’ESO l’alumnat ha de fer un Treball de Síntesi i en el quart curs ha de fer un Projecte de Recerca. Tant l’un com l’altre són eines molt valuoses per desenvolupar competències en situacions complexes i per mostrar autonomia i iniciativa.

 El Treball de Síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’han aconseguit, i fins a quin punt, l’alumnat és capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals. Al llarg del Treball de Síntesi, l’alumne/a ha de mostrar capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

Es farà una avaluació integrada de l’assoliment dels objectius de les diferents activitats desenvolupades en el Treball de Síntesi, tant les de treball individual com les de treball en equip. A efectes de qualificació tindrà la consideració d’una matèria optativa.

Cada any, l’escola organitza un Treball de Síntesi en un medi natural diferent i amb un objectiu d’aprenentatge molt concret, que inclou l’estada a una casa de colònies o hotel rural, combinant el treball amb activitats més lúdiques. Les persones que no realitzin l’esmentat treball fora de l’escola tindran la possibilitat de realitzar-lo en el centre en les mateixes dates que es realitzi la sortida.

Pel que fa al Projecte de Recerca de 4t d’ESO, s’ha de fer en equip i ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat a l’entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix, sota el guiatge del professorat. Al llarg del projecte, l’alumne/a ha de mostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització dels seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

A efectes de qualificació farà mitjana amb l’Alternativa a la Religió i, juntes, actuaran com una matèria més de 4t d’ESO.

Objectius

L’ESO contribuirà a desenvolupar les habilitats i les competències que permetin als nois i a les noies:
Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres, entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat i del respecte als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica.
Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat.
Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones.
Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre els conflictes pacíficament.
Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i d’altres cultures, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural.
Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials de la societat catalana i progressar en el sentiment de pertinença al país.
Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges complexos en llengua catalana i en llengua castellana i consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica.
Iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura.
Comprendre i expressar-se de manera apropiada en anglès i començar l’estudi d’una quarta llengua, el francès.
Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació amb sentit crític.
Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en diverses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els problemes propis de cada àmbit per a la seva resolució i presa de decisions.
Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats professionals i alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral.
Gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les diferents manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació.
Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i contribuir-ne a la conservació i millora.
Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat física i l’esport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social.
Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat.

Metodologia

El currículum de l’Educació Secundària Obligatòria inclou les competències bàsiques. Per tant, treballem de tal forma que arribin a ser assolides íntegrament a través de l’ensenyament de les diferents matèries, tot seguint la normativa vigent. Tanmateix el centre basa la seva metodologia en dos aspectes fonamentals.

D’una banda, volem que l’ús dels recursos informàtics sigui un dels eixos vertebradors, tant en la recerca de la informació o presentació dels treballs per part dels nostres alumnes, com a l’hora d’impartir les classes (amb projector i PDI a les aules), amb l’objectiu que aquestes siguin més pràctiques i dinàmiques.

D’una altra banda, ens esforcem dia a dia perquè la nostra forma de treball sigui cada cop més activa, participativa i cooperativa, on la creativitat i la motivació siguin els protagonistes de l’aprenentatge del nostre alumnat. El que volem és que els nostres alumnes siguin persones capaces d’afrontar nous reptes i que, algun dia, en la seva vida professional sàpiguen desenvolupar una tasca de forma competent.

És per això, que han d’adquirir una disciplina, rigor, autonomia i sentit crític a l’hora de treballar. Seguint aquest camí, volem estimular les intel·ligències múltiples que tenen tots els nois i noies, fent que siguin ells els protagonistes de l’aprenentatge i els professors uns guies en el seu pas pel descobriment de nous conceptes. En són alguns exemples les WebQuests, el treball cooperatiu, projectes internivells, interdisciplinaris o el projecte de recerca.

Cap de les formes de treball anteriorment esmentades invalida el fet d’utilitzar, a més a més, una metodologia més tradicional, on saber atendre una classe magistral o fer ús de la memòria siguin activitats portades a terme per ells; ja que considerem que la combinació d’ambdues metodologies ens donarà el resultat adequat per assolir els nostres objectius.

Tot això sense deixar d’atendre la diversitat i l’atenció individualitzada que donem, d’una forma més explícita en els grups flexibles de les àrees troncals (Llengua Catalana, Llengua Castellana, Llengua Anglesa i Matemàtiques), amb les adaptacions que requereixen cadascun d’ells, i els Plans Individualitzats (PI) que preparem per als alumnes que considerem oportú, entre el Claustre de Professors i el Gabinet Psicopedagògic, i que els faran evolucionar de la forma més òptima.

Aquestes accions sempre van lligades directament a la família i amb suport extern, si s’escau.

Per al nostre centre és una màxima que cada alumne/a tingui l’atenció que necessita en cada moment. Per això, és primordial el suport tutorial i psicològic que els nostres alumnes puguin necessitar en una edat tan complicada i delicada com l’adolescència, basant-nos en una educació en valors, que mantingui com a eix principal la comunicació directa entre el tutor i la família.

Creiem, per tant, en la disciplina, el rigor, la capacitat de creació i el treball basat en l’adquisició de les competències bàsiques a través de la interdisciplinarietat, l’ús múltiple de les diferents intel·ligències i del treball cooperatiu dels nostres alumnes, creant així “una Escola Viva i d’Avantguarda”.

Avaluació

El currículum de l’Educació Secundària Obligatòria inclou les competències bàsiques. Per tant, treballem de tal forma que arribin a ser assolides íntegrament a través de l’ensenyament de les diferents matèries, tot seguint la normativa vigent. Tanmateix el centre basa la seva metodologia en dos aspectes fonamentals.

D’una banda, volem que l’ús dels recursos informàtics sigui un dels eixos vertebradors, tant en la recerca de la informació o presentació dels treballs per part dels nostres alumnes, com a l’hora d’impartir les classes (amb projector i PDI a les aules), amb l’objectiu que aquestes siguin més pràctiques i dinàmiques.

D’una altra banda, ens esforcem dia a dia perquè la nostra forma de treball sigui cada cop més activa, participativa i cooperativa, on la creativitat i la motivació siguin els protagonistes de l’aprenentatge del nostre alumnat. El que volem és que els nostres alumnes siguin persones capaces d’afrontar nous reptes i que, algun dia, en la seva vida professional sàpiguen desenvolupar una tasca de forma competent.

És per això, que han d’adquirir una disciplina, rigor, autonomia i sentit crític a l’hora de treballar. Seguint aquest camí, volem estimular les intel·ligències múltiples que tenen tots els nois i noies, fent que siguin ells els protagonistes de l’aprenentatge i els professors uns guies en el seu pas pel descobriment de nous conceptes. En són alguns exemples les WebQuests, el treball cooperatiu, projectes internivells, interdisciplinaris o el projecte de recerca.

Cap de les formes de treball anteriorment esmentades invalida el fet d’utilitzar, a més a més, una metodologia més tradicional, on saber atendre una classe magistral o fer ús de la memòria siguin activitats portades a terme per ells; ja que considerem que la combinació d’ambdues metodologies ens donarà el resultat adequat per assolir els nostres objectius.

Tot això sense deixar d’atendre la diversitat i l’atenció individualitzada que donem, d’una forma més explícita en els grups flexibles de les àrees troncals (Llengua Catalana, Llengua Castellana, Llengua Anglesa i Matemàtiques), amb les adaptacions que requereixen cadascun d’ells, i els Plans Individualitzats (PI) que preparem per als alumnes que considerem oportú, entre el Claustre de Professors i el Gabinet Psicopedagògic, i que els faran evolucionar de la forma més òptima.

Aquestes accions sempre van lligades directament a la família i amb suport extern, si s’escau.

Per al nostre centre és una màxima que cada alumne/a tingui l’atenció que necessita en cada moment. Per això, és primordial el suport tutorial i psicològic que els nostres alumnes puguin necessitar en una edat tan complicada i delicada com l’adolescència, basant-nos en una educació en valors, que mantingui com a eix principal la comunicació directa entre el tutor i la família.

Creiem, per tant, en la disciplina, el rigor, la capacitat de creació i el treball basat en l’adquisició de les competències bàsiques a través de la interdisciplinarietat, l’ús múltiple de les diferents intel·ligències i del treball cooperatiu dels nostres alumnes, creant així “una Escola Viva i d’Avantguarda”.

Batxillerat

Ciències Socials: 1r i 2n - Concertat
Ciències: 1r i 2n - Concertat
Tecnològic: 1r i 2n - Concertat
Horari:
De 8h a 14:30h. Tardes lliures, excepte dimarts.
Dimarts de 8h a 13:30h i de 15h a 17h.

Descripció

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals, tot i que a la nostra escola en fem trenta-una per tal de millorar la seva formació.

El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Modalitats

La normativa estableix tres modalitats de batxillerat:

  • Modalitat d’Arts: Itinerari d’Arts Escèniques o Itinerari d’Arts Plàstiques.
  • Modalitat de Ciències i Tecnologia: Itinerari de Ciències o Itinerari Tecnològic.
  • Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials: Itinerari d’Humanitats o Itinerari de Ciències Socials.

La nostra Escola ofereix els 3 itineraris següents:

  • Batxillerat de Ciències Socials.
  • Batxillerat de Ciències.
  • Batxillerat Tecnològic.

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.

En cada curs, de les trenta-una hores lectives setmanals, quinze es dediquen a les matèries comunes i la tutoria, i les setze restants, a la part diversificada.

Accés

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

  • Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO).
  • Tècnic d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Tècnic Superior d’un Cicle Formatiu de Grau Superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries específiques i del treball de recerca).
  • Haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic. L’homologació s’acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el “Volant per a la inscripció condicional en centres educatius”.

Objectius

El batxillerat ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes les capacitats que els permetin:
Entendre i exercir una ciutadania democràtica.
Consolidar una maduresa personal i social i desenvolupar el seu esperit crític amb responsabilitat.
Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones.
Refermar els hàbits de lectura i estudi.
Dominar i emprar amb eficàcia i creativitat la llengua catalana i la llengua castellana.
Comprendre i expressar-se amb fluïdesa i correcció almenys en una llengua estrangera.
Usar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació.
Conèixer, analitzar i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics i els principals factors de la seva evolució.
Comprendre, valorar i conèixer els fets científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques pròpies de la modalitat escollida.
Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes científics.
Refermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en equip, confiança en si mateix i sentit crític.
Consolidar una maduresa personal, social i moral que els permeti actuar de forma responsable i autònoma.
Utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social.
Participar de forma solidària en el desenvolupament i millora del seu entorn social, físic i cultural.

Metodologia

Des de fa uns anys el col·legi Santo Angel ha estat capdavanter en la implantació de les tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació (TAC).

A totes les aules de batxillerat disposem de pissarres digitals interactives (PDI) que han suposat una millora molt important dels sistemes de treball a les classes. Una altre eina, plenament consolidada a la nostra escola, és el Servei Telemàtic de Tutoria (STT) el qual afavoreix i facilita la comunicació amb les famílies de la nostra comunitat educativa mitjançant la nostra pàgina web.

Al batxillerat combinem la classe magistral amb altres formes d’ensenyar més en línia amb els alumnes “nadius digitals” que tenim avui dia a les aules.

La utilització de pàgines web, WebQuest, blocs o wikis, constitueixen una forma habitual de treballar i d’assimilar els continguts del currículum del batxillerat.

En la mateixa línia, les exposicions orals i el treball col·laboratiu entre els estudiants constitueixen una realitat formativa dels nostres alumnes.

Combinar una classe magistral amb una sessió més vivencial al laboratori o aprendre matemàtiques amb programes informàtics, són diverses maneres d’enriquir l’aprenentatge dels nostres alumnes. Sempre mantenint el rigor i l’exigència que tradicionalment ens han acompanyat.

Aquesta noves maneres de fer han estat possible gràcies a la total implicació de la Direcció i a la permanent i constant formació del professorat, que hem afrontat amb responsabilitat i professionalitat, els reptes que suposa la preparació humana i acadèmica d’un jovent que ha de formar part d’una societat moderna i democràtica.

En aquesta línia de superació i millora, els objectius del batxillerat passen per la consolidació de les intel·ligències múltiples, del treball cooperatiu i de l’ensenyament per competències, en el procés de formació del nostre alumnat.

Avaluació

A 1r de Batxillerat es fan dues preavaluacions:
Preavaluació del 1r trimestre al mes d’octubre.
Preavaluació del 2n trimestre al mes de febrer.
El tutor/a informarà dels resultats d’aquesta preavaluació als seus alumnes i n’informarà a les famílies mitjançant el servei Telemàtic de Tutoria (STT).
La nota de la preavaluació s’obté del 90% de continguts i el 10% d’actitud.
Tant a 1r com a 2n, es fan tres avaluacions trimestrals ordinàries i una avaluació final ordinària global de curs.
A més, hi ha una avaluació extraordinària al setembre per a 1r de Batxillerat, i una avaluació extraordinària al juny per a 2n de Batxillerat.
En totes les avaluacions es rebrà el butlletí de notes via Clickedu (STT) i via correu electrònic segons el calendari que el centre fa públic a principi de curs. Les qualificacions d’aquestes avaluacions seran quantitatives (amb dos decimals).
A l’Escola Santo Angel realitzem tres formats avaluatius: Autoavaluació, Coavaluació i Heteroavaluació.

Pla d'Estudis

Consulteu el detall de les assignatures que faran els alumnes de Batxillerat, tant les comunes com les pròpies de cada itinerari. Són les següents:

1r Batxillerat Social

31 h/s

Matèria Comuna 1 – Llengua Catalana 1

2 h/s

Matèria Comuna 2 – Lengua Castellana 1

3 h/s

Matèria Comuna 3 – Llengua Anglesa 1

3 h/s

Matèria Comuna 4 – Filosofia

2 h/s

Matèria Comuna 5 – Educació Física

2 h/s

Matèria Comuna 6 – Tutoria

1 h/s

Matèria de Modalitat 1 – Matemàtiques de CCSS 1

3 h/s

Matèria de Modalitat 2 – Història del Món Contemporani

3 h/s

Matèria de Modalitat 3 – Economia

3 h/s

Matèria Optativa Anual – (Escollir-ne una):

Funcionament Empresarial

Dibuix Tècnic 1

Biomedicina

Psicologia

3 h/s

Matèria Optativa Trimestral 1 – (Escollir-ne una):

Matemàtiques Aplicades

Estadística

Comptabilitat

3 h/s

Matèria Optativa Trimestral 2 – (Escollir-ne una):

Comunicació Audiovisual

Reptes de Física, Química i Biologia

Robòtica i Disseny 3D

3 h/s

1r Batxillerat Cientificotecnològic

31 h/s

Matèria Comuna 1 – Llengua Catalana 1

2 h/s

Matèria Comuna 2 – Lengua Castellana 1

3 h/s

Matèria Comuna 3 – Llengua Anglesa 1

3 h/s

Matèria Comuna 4 – Filosofia

2 h/s

Matèria Comuna 5 – Educació Física

2 h/s

Matèria Comuna 6 – Tutoria

1 h/s

Matèria de Modalitat 1 – Matemàtiques 1

3 h/s

Matèria de Modalitat 2 – Física 1 o Biologia 1

3 h/s

Matèria de Modalitat 3 – Tecnologia 1 o Química 1

3 h/s

Matèria Optativa Anual – (Escollir-ne una):

Funcionament Empresarial

Dibuix Tècnic 1

Biomedicina

Psicologia

3 h/s

Matèria Optativa Trimestral 1 – (Escollir-ne una):

Matemàtiques Aplicades

Estadística

Comptabilitat

3 h/s

Matèria Optativa Trimestral 2 – (Escollir-ne una):

Comunicació Audiovisual

Reptes de Física, Química i Biologia

Robòtica i Disseny 3D

3 h/s

2n Batxillerat Social

31 h/s
Matèria Comuna 1 – Llengua Catalana 2 3 h/s
Matèria Comuna 2 – Lengua Castellana 2 2 h/s
Matèria Comuna 3 – Llengua Anglesa 2 3 h/s
Matèria Comuna 4 – Història 3 h/s
Matèria Comuna 5 – Història de la Filosofia 3 h/s
Matèria Comuna 6 – Tutoria 1 h/s
Matèria de Modalitat 1 – Matemàtiques de CCSS 2 4 h/s
Matèria de Modalitat 2 – Geografia 4 h/s
Matèria de Modalitat 3 – Empresa i Models de Negoci 4 h/s

Matèries Optatives – (Escollir-ne una):

Estadística

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Dibuix Tècnic 2

4 h/s

2n Batxillerat Cientificotecnològic

31 h/s
Matèria Comuna 1 – Llengua Catalana 2 3 h/s
Matèria Comuna 2 – Lengua Castellana 2  2h/s
Matèria Comuna 3 – Llengua Anglesa 2 3 h/s
Matèria Comuna 4 – Història 3 h/s
Matèria Comuna 5 – Història de la Filosofia 3 h/s
Matèria Comuna 6 – Tutoria 1 h/s
Matèria de Modalitat 1 – Matemàtiques 2 4 h/s
Matèria de Modalitat 2 – Física 2 o Biologia 2 4 h/s
Matèria de Modalitat 3 – Tecnologia 2 o Química 2 4 h/s

Matèries Optatives – (Escollir-ne una):

Estadística

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Dibuix Tècnic 2

4 h/s