Preinscripció 2021-2022

Llistes DEFINITIVES

Infantil, Primària i ESO
Números per determinar  l’ordre en cas d’empat

Educació Infantil i Educació Primària: 69.448

ESO: 40.900

BATXILLERAT - Barem Provisional

a 8-6-2021
INFORMACIÓ IMPORTANT

Donada la situació de pandèmia, aquest any tampoc podrem oferir la jornada de Portes Obertes però si visites en grups reduïts amb cita prèvia i amb compliment estricte de les normes d’higiene i seguretat.

Us atendrem pels següents mitjans:

Per correu electrònic (direccio@santoangel.org) o telèfon 93 638 04 81

Per videoconferència (cal demanar cita prèvia)

En casos excepcionals, de manera presencial (cal demanar cita prèvia)

Tens dubtes de com és el procés de preinscripció?

En el video s'explica quins són els passos i tràmits que s'han de fer per dur a terme la preinscripció del vostre fill/a.

Tots els cursos

Dates de preinscripció

  • P2: matrícula oberta tot el curs en funció de les places disponibles.
  • Educació Infantil de segon cicle (P3, P4 i P5) i Educació Primària: del 15 al 24 de març de 2021 (ambdós inclosos).
  • Educació Secundària Obligatòria (ESO): del 17 al 24 de març de 2021 (ambdós inclosos).
  • Batxillerat: de l’11 al 17 de maig de 2021 (ambdós inclosos).

Oferta Provisional de Places

Informació rellevant per fer la Preinscripció

-Enguany la preinscripció es fa mitjançant sol·licitud electrònica o en suport informàtic (entrar al portal preinscripcio.gencat.cat i omplir el full de preinscripció). Eliminació de la sol·licitud en paper.

-Eliminació de presentació de documentació presencialment.

-Totes les gestions es poden fer sense desplaçaments: presentació de la sol·licitud i reclamacions. 24 h x 7 dies durant el termini. Des de qualsevol dispositiu mòbil (ordinador, tauleta, mòbil).

-Cal enviar al correu electrònic del col·legi mparrado@santoangel.org el resguard de la preinscripció indicant a l’assumpte “preinscripció i nom i cognoms de l’alumne/a”. Rebreu al vostre correu electrònic un missatge de confirmació.

-Una vegada presentada, i només durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació que s’ha notificat al centre.

-El formulari de sol·licitud s’ha de presentar durant el termini establert per a cada ensenyament (veure calendari a l’inici d’aquest apartat) i ha d’anar acompanyat de la documentació acreditativa que s’hi especifiqui i correspongui.

-Qualsevol sol·licitud que es presenti abans de l’inici del període establert de presentació de sol·licituds es considera de nul·la.

-La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre, llevat dels casos concrets en què s’indiqui que no s’incorre en duplicitat. 

-En el cas dels menors d’edat, qui presenta i signa la sol·licitud de preinscripció (pare, mare, o tutor/a legal) es responsabilitza de la sol·licitud i que les peticions consignades s’han fet amb l’acord de l’altre progenitor, si n’hi ha. Si es constata una falta d’acord entre les persones que comparteixen la pàtria potestat del/de la menor i mentre no hi hagi una resolució judicial, es deixen sense efecte les sol·licituds de preinscripció que s’hagin presentat i l’alumne/a es manté al mateix centre on està escolaritzat. Si es tracta d’una nova matrícula o d’altres circumstàncies excepcionals, després d’escoltar les persones interessades, les comissions determinen el centre d’escolarització.

-Les peticions de les sol·licituds de preinscripció s’ordenen, d’acord amb els criteris previstos per a cada ensenyament.

-Per desfer les situacions d’empat que es produeixen després d’aplicar els criteris de prioritat, l’ordenació de les sol·licituds es fa mitjançant el número de desempat que a tal efecte assignarà el Departament.

-La falsedat o el frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre, inclosa si escau, la pèrdua de la plaça per al curs corresponent a la preinscripció.

 

Ensenyaments Obligatoris: de P3 fins a 4t d’ESO

Ensenyaments Postobligatoris: Batxillerat

  • La preinscripció és el mes de maig. Actualitzarem la informació de preinscripció més endavant.

Més informació del Portal de la Generalitat

Coneix una mica més Santo Angel

Si voleu conèixer millor el nostre centre, podeu consultar el projecte educatiu, vídeo explicatiu del projecte educatiu, tour virtual de l’escola, equipaments, quotes i activitats extraescolars per oferir-vos tota la informació que les famílies necessiteu per a fer la tria de centre.

En cas que volgueu exercir el vostre dret de dessentiment de drets d'imatge, podeu enviar un correu a derechos@santoangel.org

Vols estudiar a SANTO ANGEL?

Ompliu el següent formulari i us contactarem.